Aadhaar

AadharnamePB point
**33727332**md. azaad17
**45632547**a.k. rana21
**14562547**m. pathak20
**47896523**g. tiwari29
**22154789**s. khalid23
**54561245**ansari14
**77556464**afzal18
**45665231**d. mehta19
**35456985**f. rehman18
**11223355**n. reddy10
**57845632**p. pandey12
**33659874**r. verma10
**45897865**p. sharma15
**55889995**c. patel10
**45639969**r. tripathi10
**39837232**m. kumar16
**81186333**G. prasad1
**48785847**sarfaraz3
**25469875**a. gupta2
**85654785**a. pawar8
**65874521**v. kimar7
**56489547**p. kalyan3
**54785968**p. nayar4
**47856985**a.nayar11
**35465897**r.k. mishra8
**56885647**a. patel6
**25698745**a. patil8
**54658955**m. kashyap9
**33830293**k. sateesh5
**25647735**a. nayar22
**53958932**m. pradhan18
**32830920**k. roy17